Q1: การเลือกข้อมูลอาจารย์ในระบบสารสนเทศนักศึกษา (sis.psu.ac.th) ไม่ถูกต้องเพื่อนำข้อมูลอาจารย์ไปใช้งานในระบบ

ประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา

A1: ทางเจ้าหน้าที่คณะต่างๆ จำเป็นต้อง ตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ที่เลือกมาระบุในรายวิชาต่างๆ ให้ถูกต้องสอดคล้องตามข้อมูลจริง โดยตรวจสอบควบคู่กับระบบสารสนเทศบุคลากร (MIS-DSS) โดยสามารถค้นหา ชื่อ-นามสกุล เพื่อดูข้อมูลชื่ออาจารย์ที่ต้องการเรียกใช้งานให้ตรงกับต้นสังกัดเข้ากับรายวิชาที่ต้องการเนื่องจากอาจมีชื่อเดียวกันแต่อาจเขียนต่างกัน / ชื่อสลับไทย-อังกฤษ / ชื่อสกุลสลับกัน / รหัสอาจารย์คนละเลขกัน ทำให้มองเป็นคนละคนกันได้และอาจอยู่คนละสังกัดกันได้อีกด้วย เช่นกรณีอาจารย์ชาวต่างชาติคนเดียวกันแต่มีเลขพาสปอร์ตต่างกัน หรือ คนเดียวกันแต่มีสถานะทำงานอยู่มากกว่า 1 สังกัด เป็นต้น จึงเป็นเหตุผลให้ตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนเลือกมาใส่ใน sis.psu.ac.th เพื่อที่ข้อมูลที่นำเข้ามายังระบบ PSU-TES นี้จะได้มีความถูกต้องตามไปด้วยภาพประกอบ 1 การเลือกข้อมูลอาจารย์เข้าระบบสารสนเทศนักศึกษา (sis.psu.ac.th)
Q2: การดูผลประเมินอาจารย์ กรณีจ้างอาจารย์เกษียณ/อาจารย์พิเศษซึ่งไม่มี PSU Passport หรือเป็นอาจารย์ต่างคณะใน ม.อ.

แล้วทางคณะที่เชิญหรือจ้างอาจารย์พิเศษต้องการดูผลประเมินต้องทำอย่างไร

A2: ด้วยผลคะแนนของระบบประเมินอาจารย์แสดงผลให้กับอาจารย์ที่มีสังกัดในระบบสารสนเทศบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (MIS-DSS) เพียงเท่านั้น และผลคะแนนจะแสดงยึดโยงตามต้นสังกัดของอาจารย์คนนั้นๆ ดังนั้นหากทางคณะต้องการดูผลคะแนนของอาจารย์พิเศษ ต้องทำการกำหนดผู้ประสานงานรายวิชาซึ่งควรเป็นอาจารย์ที่ต้องดูภาพรวมของรายวิชาหรือเป็นผู้เข้าไปดูผลการประเมินให้แทน แต่ถ้าไม่มีผู้รับผิดชอบ ทางคณะสามารถกำหนดผู้ดูแลระดับคณะให้เป็นผู้ประสานงานรายวิชาแทน

Q3: การส่งออกข้อมูล (Export) ผลการประเมินอาจารย์จากระบบประเมินอาจารย์โดยนักศึกษาสามารถทำได้หรือไม่

A3: คณาจารย์สามารถเข้าไปสั่งการส่งออกข้อมูล (Export) โดยเลือกผลคะแนนของช่องรวมของผลคะแนน แล้วจะปรากฏหน้าต่างแสดงรายละเอียดผลประเมินทั้งหมด ในส่วนบนสุดจะแสดงปุ่มให้ส่งออก (Export) ข้อมูลเป็นเอกสาร Excel(ดังรูป) แล้วสามารถทำการบันทึกผลการประเมินออกมาได้

Q4:หากทางคณะทำการปิดประเมินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้วมีอาจารย์บางท่านในคณะร้องขอให้ทำการเปิดขยายวันบนระบบ

ประเมินอาจารย์ สามารถทำได้หรือไม่

A4: โดยตามการกำหนดวันเปิด-ปิดของระบบประเมินอาจารย์ในส่วนแรกจะเป็นการกำหนดวันเปิด-ปิดประเมินมาจากวิทยาเขตซึ่งกำหนดมาจากปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นจะเป็นการกำหนดของผู้ดูแลระบบประเมินอาจารย์ระดับคณะ (Admin Faculty) ซึ่งผู้ดูแลระบบประเมินอาจารย์ระดับคณะสามารถกำหนดวันเปิด-ปิดโดยตนเองได้เพิ่มเติมโดยสามารถขยายวันให้ครอบคลุมตามปฏิทินการศึกษาของคณะ หรือ ยึดกรอบตามปฏิทินการศึกษาของวิทยาเขต ซึ่งถ้าคณะดำเนินการสั่งปิดประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีการร้องขอให้ขยายวันเปิด-ปิดประเมิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางคณะว่าจะยอมเปิดให้เป็นกรณีพิเศษหรือไม่ เนื่องจากจะเป็นการสั่งเปิดการประเมินของทั้งคณะ ไม่ใช่เป็นแค่ของรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งของอาจารย์ท่านที่ร้องขอมา ซึ่งเป็นหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอนเองในการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้ามาประเมินการสอนให้ครบถ้วนก่อนวันปิดการประเมินที่ทางคณะกำหนดไว้

หมายเหตุ: กรณีขยายวันปิดประเมินในระบบอาจารย์อนุโลมให้ขยายวันปิดประเมินได้ช่วงหนึ่งแต่ต้องไม่เกินกรอบที่วิทยาเขตกำหนดไว้ให้มากเกินไป เนื่องจากต้องกำหนดสถานะทำการปิดไม่ให้สามารถเปิดประเมินในเทอมนั้นได้ เพื่อเตรียมข้อมูลในการจัดการของเทอมถัดไป

Q5: การจัดการข้อมูลช่วงเวลาของอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน (เมนูการจัดการภาควิชา) ให้แสดงเฉพาะรายวิชาที่มีนักศึกษาลง

ทะเบียนเรียนได้หรือไม่

A5: ในระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา ทำการถ่ายโอนข้อมูลทุกวันจากระบบสารสนเทศนักศึกษา (sis.psu.ac.th) จึงจำเป็นที่ต้องมีการแสดงข้อมูลรายวิชาออกมาทั้งหมดตามที่มีในระบบสารสนเทศนักศึกษาเช่นเดียวกัน เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ ได้ตลอดเวลาทำให้อาจเกิดการคาดเคลื่อนของข้อมูลได้หากดึงเฉพาะรายวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียน

Q6:จากระบบสารสนเทศนักศึกษา (sis.psu.ac.th) บางรายวิชา จำเป็นต้องมีชื่ออาจารย์ที่เป็นคนส่งเกรด (ไม่ได้สอนในรายวิชา

ดังกล่าว) รวมไปถึงอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั่นๆ จะทำอย่างไรได้บ้างถ้าต้องคงไว้ในระบบสารสนเทศนักศึกษา (sis.psu.ac.th)

A6: จากการนำเข้าข้อมูลอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ จากระบบสารสนเทศนักศึกษา (sis.psu.ac.th) โดยเป็นการนำเข้ารายชื่ออาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั่นๆ ทั้งหมดเข้ามา กรณีที่เป็นอาจารย์ที่ต้องคงไว้จากระบบสารสนเทศนักศึกษา แต่ไม่ต้องได้รับการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษานั่น สามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่ เมนูจัดการข้อมูลในส่วนระดับภาควิชา >>จัดการข้อมูลช่วงเวลาการประเมินอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน ระบบจะแสดงรายชื่อวิชาพร้อมกับอาจารย์ทั้งหมดทุกรายวิชาในภาควิชาดังกล่าวขึ้นมา ให้ทำการเลือกไปที่ แก้ไข ระบบจะแสดงหน้าต่างแก้ไขให้ ทำการเลือก ออก แล้วสั่งบันทึก ระบบจะตั้งค่าอาจารย์คนดังกล่าวให้เป็นสถานะ “ไม่ต้องประเมิน”

หมายเหตุ : ควรปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ผู้สอนในระบบสารสนเทศนักศึกษา (sis.psu.ac.th) ตามรายวิชาที่มีเปิดสอนให้มีความถูกต้องของอาจารย์ผู้สอนอยู่เสมอตามเทอมการศึกษา

Q7: บางคณะในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือบางวิทยาเขต ที่ไม่สามารถกำหนดให้หัวหน้าภาคดูผลประเมินการสอนของ

อาจารย์ในภาควิชาได้เป็นเพราะอะไร

A7: เนื่องจาก การจัดการข้อมูลสังกัดของอาจารย์ในคณะ บนระบบสารสนเทศบุคลากร (MIS-DSS) ข้อมูลสังกัดนั่นถูกกำหนดให้เป็นชื่อของคณะหรือวิทยาเขตนั้นๆ โดยระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษาใช้ข้อมูลบุคลากรจากระบบสารสนเทศบุคลากร (MIS-DSS) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับการสังกัดตามภาควิชาที่สังกัดจริง ทำให้ระบบประเมินไม่รองรับในการเรียกดูผลประเมินจากหัวหน้าภาควิชา เพื่อขอดูผลประเมินในลูกภาคของตนเองได้ เพราะตามข้อมูลในระบบสารสนเทศบุคลากรนั้นไม่ได้บอกว่าสังกัดอยู่ภาคใด ดังนั้นหากต้องการข้อมูลผลประเมินอาจารย์ผู้สอนภายในภาควิชา ต้องให้อาจารย์แต่ละท่านเป็นคนส่งผลคะแนนประเมินให้ทางภาควิชาด้วยตนเองหรือให้ทางผู้ดูแลระดับคณะ (Admin Faculty) เป็นผู้ดำเนินการสรุปข้อมูล

Q8: จากข้อเสนอในระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษานั้น สามารถสร้างการสรุปผลคะแนนเฉลี่ยรวมของ

ช่อง PSU ของอาจารย์แต่ละคนได้หรือไม่ รวมไปถึงการสรุปคะแนนเฉลี่ยแยกตามระดับการศึกษา

A8: มติจากที่ประชุมไม่เห็นชอบในการสร้างข้อมูลดังกล่าวขึ้นมา เนื่องจากเมื่อพิจารณาแล้วอาจเกิดความไม่สอดคล้องทางข้อมูลจากความเป็นจริงของข้อมูลในระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษาที่ได้กำหนดไว้แล้ว เช่น อาจารย์ 1 คน ไม่สามารถเอาคะแนนทุกรายวิชามาคิดคะแนนเฉลี่ยได้ เพราะความสอดคล้องทางข้อมูลในแต่ละรายวิชาต่างกัน ผลคะแนนจึงไม่สามารถนำมาคิดเป็นภาพรวมเพื่อเฉลี่ยออกมาแสดงได้ ส่งผลไปถึงการคิดค่าคะแนนเฉลี่ยตามระดับการศึกษา

Q9: ในกรณีที่อาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นได้ดำเนินการสอนแล้ว แต่อาจารย์คนดังกล่าวหยุดสอนหรือติดภารกิจอื่นใดทำให้ไม่

สามารถสอนในรายวิชาดังกล่าวต่อไปได้ หรือนักศึกษาได้เข้าเรียนแล้ว และทำการประเมินอาจารย์คนดังกล่าวแล้ว นักศึกษาทำ

การย้ายตอน ผลประเมินอาจารย์ของอาจารย์ท่านนั้นต้องเก็บไว้หรือไม่

A9: ผลประเมินอาจารย์ที่เกิดขึ้นนั้นให้ทำการเก็บไว้ก่อน แต่ไม่สามารถนำไปประมวลผลสัมฤทธิ์ของอาจารย์คนดังกล่าวได้ เนื่องจากด้วยเหตุที่อาจารย์ท่านดังกล่าวไม่สามารถทำตามเกณฑ์ข้อกำหนดของการสอนของอาจารย์ จึงไม่สามารถนำผลคะแนนที่เกิดขึ้นมาคิดเป็นคะแนนได้